Latest All Punjabi | Hindi Songs 2021 Punjabi Lyrics SINGLE TRACKS

Mool Mantar – Ranjit Rana | DjPunjab

♪Song송 Mool Mantar
♪Singer🎙 Ranjit Rana
♪Music🎹 Yunusbal
♪Label🏷️ Great 7 Music

mool-mantar-ranjit-rana

Mool Mantar

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||
ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

ੴ Satnam
Karta Purkh
Nirbhao Nirvair
Akal Murat
Ajuni Say Bhang
Gur Parsad ||
|| Jap ||
Aad Sach Jugaad Sach ||
Hai Bhi Sach
Nanak Ho Si Pi Bhi Sach ||੧||

Mool Mantar Mp3

Mool Mantar Video